ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 : LEVERING

- De huurder dient bij de levering aanwezig te zijn. Hij duidt de juiste staanplaats aan. Deze moet minstens 7.00 meter breed zijn en 4.00 meter hoog. Het terrein moet min of meer effen liggen.

- Eens de wagen geplaatst, mag hij niet meer verplaatst worden door de huurder.

- De huurder verklaart bij levering dat de wagen zich in goede staat bevindt en geen beschadigingen vertoont. Indien de huurder niet aanwezig is tijdens de levering kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen.

- Bij levering dient er elektriciteit aanwezig te zijn. 220 Volt – 16 ampère – Elektriciteitskabel 2,5 carrè van plaats tapwagen tot stopcontact. Er mag geen elektriciteitshaspel gebruikt worden !

- Er is mogelijkheid tot huren van een stroomgroep (generator, gedempt geluid) die voldoet aan alle eisen. U dient dan zelf niets te voorzien voor elektriciteit. Zie op www.huurtapwagen.be.

- Het is aangewezen te beschikken over stromend water (met gardena koppeling).

- De kosten van elektriciteit en water zijn ten laste van de huurder.

ARTIKEL 2 : ONDERHOUD

- Bij huurperiodes vanaf 2 weken dient de huurder zelf in te staan voor het spoelen van de bierleidingen met proper water. Het algemene onderhoud (verlekken/vloer/koeling) is eveneens ter zijner laste.

- Het is verboden affiches of stickers op de wagen te kleven. Deze kunnen de lak van de wagen beschadigen.

- Elke beschadiging of vandalisme zal aangerekend worden aan de huurder.

- Bij ophaling dient de wagen gereinigd te zijn. Zo niet, wordt een kost van 1 weekdag (125 euro excl btw) aangerekend.

ARTIKEL 3 : AANSPRAKELIJKHEID

- De huurder verklaart zich ermee akkoord een bijdragen van 15 euro (excl btw) per dag te betalen voor de multirisico-verzekering afgesloten door de verhuurder bij AG Insurance. De vrijstellingen blijven ten allen tijde ten laste van de huurder met een maximum van 625 euro per schadegeval, ongeïndexeerd. De polisvoorwaarden van deze verzekering zijn ter inzage op de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

- Elke schade opgelopen tijdens de huurperiode, die om welke reden ook niet kan vergoed worden door de multirisico-verzekering, en elke schade die lager is dan de contractuele vrijstelling in de verzekering, blijft ten laste van de huurder.

- Vernietiging van de wagen om welke reden ook, geeft nooit aanleiding tot opheffing van de huurprijs of schadeloosstelling van de huurder. Vanaf levering tot ophaling blijft de huurder verantwoordelijk voor de wagen.

- In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door politie of gemeentebestuur zal de verhuurder in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld. Kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder. De huurder moet zich in orde stellen met de veiligheids- en politievoorschriften.

- Medecontractanten zijn steeds hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder. Dit voor alle verbintenissen van het contract, zelfs al handelen zij in opdracht van een ander (rechts-) persoon.

ARTIKEL 4 : ANNULATIE

- Bij annulatie van de gereserveerde wagen, minder dan 10 dagen vóór levering, rekenen wij 50 % van de huurprijs aan.

- Bij annulatie van de gereserveerde wagen, minder dan 5 dagen vóór levering, rekenen wij 100 % van de huurprijs aan.

- Bij overmacht (ziekte, sterfgeval, oproer, storm, etc…) die de levering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst verbroken. Dit zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder.

ARTIKEL 5 : FACTUURVOORWAARDEN

- De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitraire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 50 euro.

- In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

- Bij elke bestelling aanvaardt de huurder de algemene voorwaarden die hem bij prijsaanvraag bekend werden gemaakt.

ARTIKEL 6 : STROOMGROEP

- De huurder dient zelf voor benzine te zorgen bij het huren van de stroomgroep.

- Alleen super plus mag gebruikt worden.

- Bij levering zal de verhuurder aanwijzingen geven in verband met het gebruik van de groep. Indien mogelijk zal de tapwagen aangesloten worden en de werking van de groep gecontroleerd.

- De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden indien de stroomgroep later niet zou werken. Dit geeft nooit aanleiding tot opheffing van de huurprijs of schadeloosstelling.

• Tapwagen mét koelcel (+- 5 m³)

• Bouwjaar: 2013

• Anoniem (geen reclame van biermerk)

• Mogelijkheid openklappen langs 1 zijde, of twee, of drie.

• Led verlichting

• Geluidsinstallatie

• Twee tapkranen (AB Inbev)

• 4 Frigo’s

• +/- 15 lopende meter toog

• Ruim 38 m² overdekt

www.huurtapwagen.be - info@huurtapwagen.be